VEDTEKTER

1. ORGANISASJON

Jazzklubben er en medlemsbasert ideell frivillig forening som ikke driver fortjenestebar virksomhet.

Styret er valgt av medlemmene og årsmøtet som klubbens øverste organ.

2. MÅLSETTING

 Klubben skal arrangere jazzkonserter i lokalmiljøet. Målet er å gjøre stilarten kjent for et større publikum. Klubben skal i hovedsak presentere lokale og nasjonale musikere.

.

3. STYRESAMMENSETNING

Leder

Nestleder

Kasserer

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

4. STYRETS ANSVAR OG MYNDIGHET

Styret skal følge handlingsplan og budsjett.

Styret er beslutningsdyktig når _2/3__ av styrets medlemmer er til stede.

Leder og kasserer har prokura i felleskap og hver for seg.

 

5. OPPLØSNING AV KLUBBEN

Oppløsning av Oslo Søndre jazz club kan bare behandles på ordinært årsmøte.

Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall innkalles ekstra ordinært årsmøte

3 måneder senere.

Sammen slutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av klubben.